Thursday, November 04, 2004

TV Catalunya has posted a forum where people can give their opinions about the US elections. Here are a few of them. The original Catalan is first, in quotations; my translation follows.

"Em sembla lamentable que haguem d'aguantar l'imbècil mes gran del mon quatre anys mes. Felicitats als ignorants i analfabets; els seus vots sí són vàlids."

I think it's terrible that we have to put up with the biggest imbecile in the world four more years. Congratulations to the ignorant and illiterate; their votes do count.

"i l'altre es l'insult amb motiu, i aquests menja-hamburgueses ara per ara se'ls mereixen tots, només un poble com ells, després de veure TOTES les desgracies que ha fet Bush, el tornarien a votar per "campechano i cristià"... s'ha de ser BURRO."

Another thing is an insult with a good reason, and those hamburger-eaters deserve all there are right now, only a people like them, after seeing all the bad things Bush has done, would vote for him again because he's "friendly and Christian"...they must be stupid.

"pero Bush, desde que està a la casa blanca, l'únic que ha fet es donar per darrera a tothom que se li ha plantat per davant"

Bush, since he's been in the White House, the only thing he's done is (perform anal sex on) everybody who stands in his way.

"La segona guerra mundial potser s'hauria guanyat igual pq els Alemanys anaven ja de cap a caiguda quan USA va tirar la bomba atòmica... És més, encara ens portaràn a una Tercera GM."

The Second World War might have been won anyway because the Germans were already going to lose when the US dropped the atomic bomb...and besides, they're going to take us to a Third World War.

"aquí el que s'està criticant és que hagin escollit a un senyor que es pot aixecar un dia amb el peu esquerra i decidir que s'ha d'exterminar a tota la comunitat gai o a tots els musulmans perquè discrepa dels seus sistemes de vida."

Here what we're criticizing is that they chose a man who might get up one day on the wrong side of bed and decide to exterminate all the gay community or all the Muslims because they don't agree with his way of life.

"Malauradament ens esperen 4 anys més de prepotència, mentides i violència....Aixó sí, gràcies a ell tenim un món molt més segur que fa 4 anys...Algú s'ho creu aixó???"

Unfortunately, we're awaiting four more years of arrogance, lies, and violence. But thanks to him we have a much safer world than four years ago...Does anybody believe that?

"més de la meitat dels ciutadans d'aquest país són una colla d'imbècils. Me'n faig creus de com en pot arribar a ser d'estúpida i interessada la gent. Costa imaginar-se que un altre món és possible amb gent que no té dos dits de seny. Trist, lamentable, increïble i el pitjor: un malalt al poder. La inteligència brilla per la seva absència..."

More than half the citizens of that country are imbeciles. I'mm shocked at how stupid and selfish people can be. It's hard to imagine that another world is possible with people who have no brains. Sad, unfortunate, incredible, and the worst thing: a sick man in power. Intelligence stands out for its absence.

"No crec que siguin imbècils. Tenen un greu problema de baixa qualitat en la seva educació i també de falta d'informació. A ells els passa el que ens passarà als espanyols d'aquí a uns anys, que se conformen amb "pan y circo", o sigui hamburgueses, tele i consumisme; i no els hi preocupa gaire les cagades que faci els seu president amb la resta del món, perquè segurament no són capaços de comprendre-les en tota la seva envergadura."

I don't think they're imbeciles. They have a severe problem with low quality in their education, and also a lack of information, What's happening to them is what will happen to the Spanish in a few years, they will be happy with "bread and circuses", that is, hamburgers, TV, and consumption; and they don't care about the crap their president does to the rest of the world, because they are surely not capable of fully comprehending it.

"pensem que als EEUU no hi ha la mateixa informacio que hi ha a Europa, que no tenen els mateixos valors, que els eduquen pensant que ells viuen al mon i la resta de paisos som d'altres planetes, que les armes son coses que un banc pot regalar per obrir un conte a la seva entitat, i sobretot un pais que escull als seus liders de una forma dictatorial... blanc o negre, dos candidats al 50%, i despres el que governa ho fa sol i es fa el que ell diu.... quina diferencia hi ha amb una dictadura?"

Consider that in the US they don't have the same information that there is in Europe, they don't have the same values, they bring them up thinking that they live in the world and that the rest of the countries are other planets, that guns are things a bank can give away for opening an account, and above all a country that chooses its leaders in a dictatorial way...black or white, two candidates at 50% each, and then whoever governs does it alone and they do what he says...what's the difference with a dictatorship?

"Hi ha guanyat Halley burton i totes les petroleres americanes, han guanyat les grans multinacionals, ha guanyat la contaminació, han guanyat els trangènics, han guanyat els rics, ha guanyat el racisme, ha guanyat l'esglèsia nord americana, han guanyat els inversors de borsa, ha guanyat guantánamo, ha guanyat israel, ha guanyat l'exèrcit, han guanyat les bombes, ha guanyat la guerra... I ha guanyat el terrorisme!"

Halley burton (sic) and all the American oil companies won, the big corporations won, pollution won, genetically modified food won, the rich won, racism won, the American Church won, the stock market investors won, Guantánamo won, Israel won, the army won, the bombs won, the war won...and terrorism won!

No comments: